תנאי השימוש באתר הסוכנות ובכל ערוץ תקשורת של הלקוח עם הסוכנות

[תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים]

פתח דבר

השימוש באתר האינטרנט של פנדה סוכנות לביטוח כללי בע"מ (להלן: "הסוכנות" ו-"האתר" בהתאמה) ו/או בכל אחד מערוצי התקשורת האחרים עם הסוכנות שבהם ייעשה מצידך שימוש – לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נתב, שיחות טלפון, שירותים עצמיים, דואר אלקטרוני ומסרונים סלולריים (להלן, לצורך הנוחות יכונו כולם ביחד - "ערוצי התקשורת"), כולל שימוש במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם, וכן - מסירת כל מידע שהוא על ידך ו/או אחר מטעמך באמצעות ערוצי התקשורת וכל שימוש בשירותים (כהגדרתם מטה) על ידי משתמש (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה" או "הנך"), כפופים לתנאי השימוש כמפורט להלן (להלן: "תנאי השימוש").

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש בערוצי התקשורת שייעשה על ידך או אחר מטעמך, לרבות קבלת הצעות מחיר, קבלת אישור על רכישת פוליסה (בכפוף לאישור חברת הביטוח הרלוונטית), בקשות לביצוע שינויים וביטולים, עדכון פרטים, העברת מסמכים ומידע אחר וכיו"ב, ויהוו, בנוסף לתנאים הנמסרים בקשר לכל הצעת מחיר ו/או פוליסת ביטוח ו/או מוצר ו/או שירות בערוצי התקשורת, את הבסיס המשפטי לכל קשר בינך לבין הסוכנות. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, הדרך לסרב היא בהימנעות מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש בערוצי התקשורת ו/או בשירותי האתר או קבלת הצעות מחיר דרך ערוצי התקשורת (להלן: "השירותים") שכן אין באפשרותנו לייצר פתרון שונה למשתמשים שונים, למעט אם צוין הדבר במפורש בתנאי השימוש, ובמתווה שצוין. עקב כך, נבקשך לקרוא את תנאי השימוש במלואם לפני שתעשה שימוש בערוצי התקשורת. ככל שעשית שימוש באמצעי התקשורת, הרי שהסכמת בכך לתנאים אלה.

בנוסף, מובא לידיעתך במסגרת תנאי השימוש מידע המיועד לסייע לך להבין את מדיניות הסוכנות בנושא אבטחת מאגרי מידע ושמירת פרטיות, שהסוכנות מבינה את חשיבותם עבורך.

כללי

כאמור לעיל, הסוכנות מאשרת לך את השימוש בשירותים בכפוף לתנאים המפורטים לעיל ולהלן. לפיכך, שימושך בשירותים ייחשב כהסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. בהעדר הסכמה מצידך לתנאי השימוש, כולם או חלקם, נבקשך שלא לעשות כל שימוש בשירותים.

הסוכנות שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. לפיכך, השימוש בשירותים ייחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי בתנאי השימוש, מעת לעת.

בכל מקרה של קשר בינך לבין הסוכנות, לרבות רכישת פוליסת ביטוח ו/או שירות ו/או מוצר על ידך באמצעות הסוכנות, מובהר כי המידע והנתונים שנמסרו לך במסגרתו - נמסרו בקשר עם אותו שימוש בלבד. לא יהא בכל מצג או מידע אחר הנמסרים בערוצי התקשורת, שלא נמסרו במישרין ולצורך אותו שימוש, כדי לחייב את הסוכנות.

קניין רוחני ושימוש במידע מהשירותים

השירותים הוקמו על מנת להעניק לך שירות ולאפשר לך התקשרות עם הסוכנות. אין לעשות בהם שימוש לכל צורך אחר. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לשירותים וכל המידע, התכנים והשירותים הנמצאים בהם או מובאים לידיעתך ולשימושך באמצעותם שייכים לסוכנות (או לאחר שעמו התקשרה בהסכם מתאים), וחלה עליהם הגנה מכוח הדין. לפיכך, אין לעשות בתכני השירותים כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בסוכנות לרבות בזכויות הקנייניות שלה, ובכלל זה אין: (א) להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק, למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להמחות, את המידע התכנים והשירותים, כולם או חלקם; (ב) להשתמש בשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי תנאי השימוש מקנים רישיון שימוש בלבד בערוצי התקשורת, שאינו מהווה מכירה של ערוצי התקשורת בשום דרך ואופן. מובהר ומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בערוצי התקשורת שייכות אך ורק לסוכנות. כמו כן, כל תוכן המצוי בערוצי התקשורת, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם בערוצי התקשורת כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מערוצי התקשורת או לעשות בו כל  שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך ו/או על-ידי מי מטעמך, ללא הסכמתה המפורשת של הסוכנות, מראש ובכתב. חלק מתכני ערוצי התקשורת עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ושימוש בהם עלול להוות הפרת זכויותיהם גם כן.

מדיניות פרטיות ושימוש ב-cookies

אנו בסוכנות מכבדים את הפרטיות של המשתמשים ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת השירותים (כהגדרתם בתנאי השימוש). בשימוש בשירותים הנך מביע את הסכמתך כי קראת וקיבלת על עצמך את התנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, וכי הסוכנות תאסוף מידע אישי שלך ותעשה בו שימוש. כאמור, אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש בשירותים. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך הסכמה לספק מידע זה מהווה תנאי לשימוש בשירותים.

מסירת מידע, שמירתו במאגר הסוכנות והשימוש בו

כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך בערוצי התקשורת, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 ובכפוף לחובות ואו דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על הסוכנות. השימוש שלך בערוצי התקשורת, לרבות מסירת מידע במסגרתו, עשויים להיות מוקלטים ו/או מתועדים על ידי הסוכנות ויישמרו על ידה במאגרי המידע שלה ו/או של מי מטעמה.

 • המידע שנשמר הינו גם מידע כללי וגם מידע אישי אשר סופק על ידך ו/או מטעמך באחד או באמצעות אחד מערוצי התקשורת באופן יזום או פאסיבי.
 • אין באפשרות הסוכנות לספק את השירותים בערוצי התקשורת ללא קבלת המידע מהמשתמשים, שמירתו במאגריה, עיבודו וכיו"ב. המידע נשמר במאגרי המידע של הסוכנות גם אם המוסר בוחר שלא לקבל שירותים מהסוכנות וכך גם אם הוא עשה שימוש בשירותי הסוכנות תקופת מה וחדל, וזאת הן לצרכי הסוכנות והן בשל דרישות הדין החלות על הסוכנות.
 • המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע ולהיפך. הוא נאסף, בין היתר, על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים בערוצי התקשורת.
 • השימוש שלך בערוצי התקשורת מהווה הסכמה שלך לנ"ל ואישור שלך כי המידע שנמסר על ידך כאמור לעיל הוא מידע אמיתי, מדויק ונמסר מרצונך החופשי. זכותך לסרב למסור מידע כלשהו, אך חשוב שתדע כי סירוב כזה יפגע – לעיתים עד כדי מניעה מוחלטת - ביכולתה של הסוכנות להעניק לך שירותים, הטבות והצעות. היה ותמסור מידע שגוי, בין אם במודע ובין אם בטעות, עלול הדבר להביא לכך שבקשתך לקבלת שירות או מוצר מן הסוכנות תסורב או תיענה בצורה לא מדויקת או שתכתובת שלך אל הסוכנות ולהפך לא תגיע ליעדה או לא תטופל בצורה נכונה.
 • אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר (למשל ילדיך, עובדיך, הנוהגים ברכב המבוטח או אחרים), עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה גם מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות (למשל באמצעות מסירת פרטי התקשרות שלו, ראה להלן), עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך. אנחנו מניחים שאם סיפקת את המידע עשית זאת לאחר קבלת האישורים כאמור.
 • בכל מקרה שבו אתה מספק לנו אמצעי תשלום שאינו בבעלותך, לגביית פרמיה ו/או כל תשלום אחר שאתה נדרש לשלם לסוכנות ו/או לחברת הביטוח, אנחנו מניחים שהדבר נעשה באישור בעל אמצעי התשלום ושיידעת את בעל אמצעי התשלום וקיבלת את הסכמתו ואישורו מראש לעשות שימוש באמצעי התשלום שהינו בבעלותו.
 • עצם השימוש שלך בערוצי התקשורת ובשירותים מהווה הסכמה שלך שהפרטים שנמסרים על ידך יאומתו מול מאגרי מידע רשמיים שונים ו/או יועברו  למאגרים כאלה, וכי תמחור הצעות הסוכנות לרבות בביטוח רכב חובה, ביטוחי רכוש וחבויות למיניהם, נסיעות לחו"ל, ביטוחי חיים וביטוחי בריאות, כולל סירוב לבטח בכלל או קביעת תנאים וחריגים לביטוח, יכול שיבוצעו על סמך נתוניך כפי שמופיעים במאגרים אלה, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה של חברת הביטוח שממנה התקבלה הצעת המחיר, ובכפוף להוראות כל דין.
 • ידוע לך ומוסכם עליך שהמידע שיימסר על ידך בערוצי התקשורת, יועבר על ידי הסוכנות ו/או חברת הביטוח שעמה התקשרת לנותני השירותים בקשר לפוליסות שרכשת מחברת הביטוח לצורך מתן אותם שירותים ובהתאם הסוכנות גם עשויה לדרוש לקבל מנותני השירותים מידע לגבי השירותים שסופקו לך.
 • ידוע לך ומוסכם עליך שהסוכנות תעשה שימוש במידע המגיע לידיה בקשר אליך לכל צורך עיסקי סביר שלה (לדוגמא, חיתום ושיווק) ובכל דרך שהיא (לדוגמא: עיבוד סטטיסטי והעברה לצדדים שלישיים).
 • ידוע לך ומוסכם עליך כי הסוכנות עשויה להשתמש להפעיל תוספים או תוכנות הצוברים ו/או מאפיינים מידע עליך ועל כלל פעילותך מול הסוכנות, במגוון ערוצי התקשורת מולה, ומנתחות אותם לצורך ייעול אספקת שירותי הסוכנות ולשם התאמה טובה יותר של השירותים לצרכיך או למאפייניך, ושימושך בשירותים מהווה הסכמתך לכך.

זכות עיון במידע ותיקונו

בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), זכותך לעיין במידע אישי שלך (כהגדרת בחוק הגנת הפרטיות) שנמסר על ידך לסוכנות ואשר שמור במאגרי המידע של הסוכנות וכן לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך כאשר הוא אינו מדויק או לא שלם.

לצורך כך עליך לפנות למוקד שירות לקוחות של הסוכנות באמצעות הטלפון או באמצעות עמוד "צור קשר" באתר  https://www.555.co.il/clients/contact_us.html  ולבקש לעיין במידע ולתקנו במידת הצורך. המידע יישלח אליך באמצעות המייל או הדואר, בהתאם לבקשתך ובכפוף למדיניות אבטחת מידע של הסוכנות.

ידוע לך ומוסכם עליך, כי לסוכנות קיימת הזכות וגם החובה בהתאם להוראות הדין שחלות עליה, להקליט את כל הפעולות שמבוצעות בינך ובין הסוכנות בכל אחד מערוצי התקשורת ולשמור תיעוד ההקלטות ושל המידע שנמסר לה על ידך במאגרי המידע שלה, בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע, בטיחות וסודיות

הסוכנות אימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות ושמירה על סודיות המידע של לקוחותיה, כנגד שימוש בלתי מורשה במידע בטעות או בזדון או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. הסוכנות עושה שימוש במגוון כלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן במאגרי המידע של הסוכנות ובוחנת באופן תקופתי את עמידותן של מערכותיה.

למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע. כל עוד הסוכנות נוקטת באמצעי אבטחה סבירים לפי הדין, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור, פרסום ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

על מנת לשמור על סודיות המידע מפני צד שלישי נוקטת הסוכנות באמצעים שנועדו להבטיח את זיהוי המשתמש ולהגן על מידע שמועבר וזאת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים המקובלים ביחס לכל סוג של אמצעי תקשורת ובכפוף להוראות כל דין. למרות זאת, אין הסוכנות יכולה לבטל כליל סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של הסוכנות או לתעבורת הנתונים בין המחשב בו הנך עושה שימוש לבין הסוכנות – ולהיפך.

בנוסף, ישנם ערוצי תקשורת בהם אין הסוכנות יכולה להגן ולשמור על אבטחת המידע בעת העברתו אליה באמצעותם, על ידך. לכן, מוסכם עליך כי הסוכנות לא תהא אחראית לנזק שייגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מכך, לרבות בשל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שהסוכנות נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

בנושאים מסוימים תוכל לבחור להעביר לנו מסמכים ומידע באמצעות אפליקציות מובייל ותוכנה, בהתאם לזמינות האפליקציות בסוכנות באותו מועד. תשומת ליבך לכך כי השימוש באפליקציות אלו אינו מאובטח על-ידי הסוכנות והוא כפוף לתנאי השימוש של כל אפליקציה.

כאשר מתבקשת מסירה של פרטי כרטיס אשראי לצורך השלמת פעולה בערוצי התקשורת, קליטת הפרטים על ידי הסוכנות ושמירתם נעשים באופן מוצפן לפי תקן ייעודי. עם זאת, אין בכך לשלול אפשרות של נזק ולפיכך מוסכם עליך שהסוכנות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה, אלא אם קרות הנזק הוא תוצאה של רשלנות רבתי מצדה של הסוכנות.

לאור החשיבות המיוחדת שרואה הסוכנות בהגנת פרטי כרטיס אשראי, נבקשך שלא לשלוח לסוכנות פרטים אלה בדואר אלקטרוני או במסרון (כולל וואטסאפ), משום שמשלוח כזה אינו מאובטח על ידי הסוכנות.

במסגרת השימוש בערוצי התקשורת ובשירותים, נבקשך למסור לנו פרטי זיהוי והתקשרות. פרטים אלה משמשים את הסוכנות גם לצורך הזיהוי שלך. בחירתך לעשות שימוש בערוצי התקשורת משמעה שלקחת על עצמך לשמור את אמצעי הזיהוי וההתקשרות שלך עם הסוכנות בשליטתך ובידיעתך בלבד. לאור זאת יובהר כי הסוכנות לא תישא בכל אחריות לשימוש של אחר באמצעי הזיהוי הנ"ל, לרבות שימוש בלתי מורשה והיא לא תישא בכל אחריות לחשיפה של מידע שלך או לכל נזק שייגרם לך כתוצאה משימוש כזה על ידי אחר.

ערוצי תקשורת דיגיטליים

 1. כחלק מתפיסת השירות של הסוכנות, הסוכנות מקדמת באופן מתמיד פיתוח מגוון רחב של ערוצי תקשורת יעילים, זמינים, פשוטים, ונוחים בינה לבין לקוחותיה תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מתוך הבנה שהנגשת הסוכנות ללקוחות בערוץ התקשורת הנוח להם מייצרת חווית שירות חיובית (להלן: "ערוצי תקשורת הדיגיטליים).
 2. הסוכנות עושה שימוש בערוצי התקשורת הדיגיטליים, בין היתר, על מנת למסור ללקוחותיה מידע בנושאים שונים בהתאם להוראות הדין החלות עליה ובהתאם לזכותה במסגרת מערכת היחסים הדו צדדית בין הסוכנות ללקוחותיה. כמו כן, הסוכנות מאפשרת ללקוחותיה, במקרים מסוימים, לעשות שימוש בערוצי תקשורת דיגיטאליים, לצורך העברת מידע לסוכנות, לפי שיקול דעתם ובאחריותם. יובהר כי הסוכנות אינה יכולה להבטיח את אי חשיפתו של המידע לצד שלישי כלשהו בשלב ההעברה של המידע בתווך דיגיטאלי כזה.
 3. במסירת פרטי ההתקשרות שלך (לרבות כתובת מגורים, מס' טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני) בכל התקשרות עם הסוכנות, לרבות בערוצי התקשורת הדיגיטאליים, אנו רואים הסכמה מעודכנת שלך לקבל באמצעים דיגיטאליים כל מידע שיתבקש על ידך או שהסוכנות מחויבת למסור לך על פי כל דין או הסכם, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ובהנחיות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, על אף הסכנות הכרוכות בהעברת מידע ברשת האינטרנט.
 4. אם ברצונך שלא לקבל מידע רגיש באמצעות הדואר האלקטרוני, זכותך להודיע לסוכנות כי אינך מעוניין בשירות זה במסגרת ההתקשרות האחרונה או לאחריה והסוכנות תדאג לא לשלוח לך מידע כאמור, אך איכות וזמינות המידע עבורך עלולות להיפגע בשל כך. לגבי מידע שאינו רגיש, גם אם תבקש לקבלו בדואר ישראל / בממשק פיזי אחר, הסוכנות עשויה להחליט לשלוח לך אותו גם בדואר אלקטרוני בנוסף לתווך הפיזי, לפי שיקול דעתה.
 5. היה ולא הבעת סירוב לקבלת דיוור שיווקי מהסוכנות כשניתנה לך ההזדמנות לכך, המשמעות היא שהסוכנות רשאית לפנות אליך בערוצי התקשורת הדיגיטאליים על מנת להציע לך ולבני משפחתך הצעות והטבות שונות מטעמה ו/או מטעם חברת האם שלה, חברות הבת וחברות אחיות קיימות ועתידיות (להלן: "קבוצת ישיר") ו/או מטעמו של צד ג' כלשהו עמו תבחרנה מי מחברות קבוצת ישיר לשתף פעולה. בכפוף לנ"ל, הסוכנות תשמור על סודיות המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981. באפשרותך לבטל את הסכמתך לקבלת מידע שיווקי כאמור בכל עת, על ידי הודעה על כך לסוכנות בכתובת דוא"ל: pniot@yashir.co.il בצירוף פרטי זיהוי מתאימים, והסוכנות תפסיק לשלוח לך מידע שיווקי כאמור סמוך ככל האפשר לאחר מכן.
 6. בכל מקרה תהיה הסוכנות זכאית לפנות אליך ולמסור לך באמצעות ערוצי התקשורת הדיגיטאליים מידע שירותי בקשר לפוליסות שרכשת ו/או לשירותי הסוכנות שצרכת או מידע שירותי אחר (בדיוק כפי שזכותך לפנות ולקבל מידע ושירותים מהסוכנות). לאור האמור, וכל עוד הנך לקוח של הסוכנות, מובהר כי אין בסירוב שלך לקבלת מידע שיווקי כדי לפגוע בזכות ו/או בחובת הסוכנות להעביר לך מידע שירותי כאמור.

שימוש ב- cookies

במסגרת מתן השירותים המקוונים בערוצי התקשורת הרלוונטיים, הסוכנות נעזרת בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו "Cookies"), לתפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך,  לשמירת הנתונים שהזנת בערוצי התקשורת בעת מילוי הצעה על גבי מכשיר הטלפון ממנו נכנסת להצעה לצורך המשך ההתקדמות בתהליך קבלת ההצעה, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש של המשתמש בשירותים המקוונים, פעולות שבוצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים של הסוכנות ו/או של צדדים קשורים ו/או צדדים שלישיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, במישרין או בעקיפין, במרחבי הרשת, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים, בערוצי התקשורת השונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות ע"י הסוכנות ו/או באמצעותה.

בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב-cookies שמקורם בצדדים שלישיים ו/או על ידם, לרבות Google Analytics, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שבוצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה– IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לסוכנות, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי הסוכנות השונים עבורך.

ניתן בכל עת לשנות ו/או לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן או המכשיר שלך, אולם במקרה כזה יתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי.

כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים, על-פי תנאיהם, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם.

מידע נוסף בנושא זה ניתן למצוא בכתובות שלהלן:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=iw
https://policies.google.com/privacy
https://marketingplatform.google.com/about/

בהסכמתך לעשות שימוש בערוצי התקשורת, הנך מסכים לתנאי מדיניות זו לרבות לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.

הסבת זכויות

אנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו, לרבות העברת המידע ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו (בארץ או בחו"ל) ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות פרטיות זו.

רשתות חברתיות 

אתר הסוכנות עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות. התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים ("רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים לסוכנות או אינם בשליטתה. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאתר שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל ליהנות מכל שירותי האתר המוצעים). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, הסוכנות תהא רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך ברשת החברתית.

באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות (Cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. יתכן והשימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, עשויים להפוך לציבוריים ואחרים עשויים לפרסם אותם.

כניסתך, שימושך והסתמכותך על האתר, שירותי האתר או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים כי הסוכנות לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות האתר או שירותי האתר.

קטינים

השירותים אינם מופנים בעיקרם למשתמשים מתחת לגיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשים בגילאים נמוכים מ- 18, על משתמשים אלו לקבל הסכמה של אחד הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם. הסוכנות רשאית ועשוי לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיו בערוצי התקשורת השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.

שינויים במדיניות הפרטיות

הוראות מדיניות הפרטיות הינן חלק בלתי נפרד מהשירותים ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותם, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. הסוכנות שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.

השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, ויחולו עליך מרגע השינוי, אלא אם נאמר לגביהם במפורש אחרת.

כיצד מקבלים הצעת מחיר ו/או רוכשים שירותים באמצעות הסוכנות

 1. הסוכנות איננה חברת ביטוח ולפיכך יובהר כי, הצעות הביטוח, ובהתאם פוליסות הביטוח הינן מטעם חברות ביטוח צד שלישי עמן הסוכנות משתפת פעולה ולסוכנות אין ולא תהא כל אחריות לעניין פוליסת הביטוח ו/או תנאיה.
 2. קבלת הצעת המחיר מותנית בזמינות הקשר למחשבי חברת הביטוח ואיכותו. הסוכנות איננה מבטיחה כי בעת השימוש באתר בזמן נתון תוכל לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות הביטוח אשר עמן הסוכנות משתפת פעולה, מעת לעת. לצורך קבלת הצעת מחיר וביצוע ההזמנה יהא עליך להשלים ולמלא את הפרטים הדרושים בהצעה, אשר עשויים לכלול פרטים אישיים. כדי שההזמנה תיקלט כראוי במערכות הסוכנות וחברות הביטוח שעמן הסוכנות משתפת פעולה, עליך להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. מסירת פרטים שגויה לא תאפשר לסוכנות להבטיח לך את ביצוע ההתקשרות עמך בתנאים שהוצגו לך, או בכלל.
 3. חברות ביטוח עמן הסוכנות עומדת בקשר לצורך קבלת הצעות מחיר, אינן פועלות בימי שבת ו/או חג (למיטב ידיעתה של הסוכנות), ולפיכך לא ניתן יהיה להפיק פוליסה במועדים כאמור, וככל שתוזמן פוליסת ביטוח בימי שבת ו/או חג, הפוליסה תופק בתוך 48 שעות מיום העסקים הראשון שלאחר השבת ו/או החג. בכל מקרה, הסוכנות לא תהא אחראית לכל איחור בהפקת פוליסת הביטוח אשר נובע, בין היתר, בעיכובים מטעם חברת הביטוח המפיקה את הפוליסה.
 4. תנאי הפוליסה ו/או תנאי ההתקשרות, עשויים להיות  שונים בין חברת ביטוח אחת לרעותה. במהלך עריכת השוואה בין ההצעות השונות עליך לשים לב ולתת את הדעת לתנאים הייחודיים ולדרישות של כל חברת ביטוח.
 5. לצורך רכישת פוליסות ביטוח תידרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. הנך מצהיר ומתחייב לעשות שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה לסוכנות ולחברת הביטוח לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.
 6. יתכן ובמועד ההפקה של הפוליסה ישתנה המחיר. במקרה של סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה בפניך בערוצי התקשורת ו/או כפי שנשלחה לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין הפוליסה המצויה אצל הסוכנות ו/או אצל חברת הביטוח, העותק המצוי אצל הסוכנות ו/או אצל חברת הביטוח יגבר ולסוכנות ולחברת הביטוח לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא. לידיעתך, כל ביצוע שינוי גרפי ו/או זיוף של תנאי הפוליסה לאחר שהופקה אסור בתכלית וחושף את המבצע לסיכונים משפטיים.
 7. הנך מסכים כי הסוכנות תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך ולבדוק שמסגרת האשראי שלך מאפשרת חיוב עבור הפרמיה (אישור מוקדם) באופן זה:
 8. לאחר מילוי פרטי האשראי יתבצע הליך לבדיקה פרטי האשראי אשר יהיה כרוך בתפיסת/שריון 1 ₪ (שקל אחד) או סכום הצעת המחיר, בהתאם לשיקול דעת הסוכנות, מתוך מסגרת האשראי שלך לתקופה של עד 7 ימי עסקים (משך הזמן עלול להשתנות בהתאם לסוג הכרטיס) ומבלי שהסכום ייגבה בפועל (אלא עם תושלם הרכישה.
 9. יודגש, ניתן לרכוש פוליסת ביטוח במערכות באמצעות כרטיס מסוג Debit רק בתשלום אחד. יחד עם זאת יובהר, כי אם תמלא פרטי כרטיס חיוב מיידי/דיירקט (Debit) אזי תחויב בפועל בגין הליך בדיקת הכרטיס בסך של 1 ₪ (שקל אחד) או בסכום הצעת המחיר, בהתאם לשיקול דעת הסוכנות, והחיוב ישוחרר בתוך 10-7 ימים ממועד החיוב, בהתאם לסוג הכרטיס, ככל שלא תרכש הפוליסה בפועל. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מסכים לכל האמור בסעיף זה ופוטר בזה את הסוכנות מכל אחריות בקשר עם גביית התשלום.
 10. בסיום תהליך הפקת הפוליסה מול חברת הביטוח הרלוונטית, תישלח אליך הודעה בעניין השלמת הרכישה, בה יצויין מועד כניסת הפוליסה לתוקף. עם זאת, יובהר ויודגש, כי משלוח ההודעה או אי משלוחה בשל סיבה כלשהי אינו מהווה ראיה על ביצוע ההתקשרות או אי התקשרות ואינו מחייב את הסוכנות או את חברת הביטוח, וכי הרישום שנרשם במערכות חברת הביטוח הוא היחיד שיהווה ראיה חלוטה לנכונות פעולות ההזמנה. חיוב בגין עלות המוצר או השירות הנרכש יתבצע באמצעות אמצעי הגביה שנמסר או תוקף במסגרת הליך הרכישה.
 11. הסוכנות עשויה לפרסם מפעם לפעם מבצעים והטבות שונים ללקוחותיה, יובהר כי אתה עשוי להיות זכאי להשתתף במבצע ו/או לקבל את ההטבה בהתאם ובכפוף לעמידתך בתנאי המבצע ו/או ההטבה כפי שיפורסמו בתקנון מתאים לכל סוג מבצע באתר הסוכנות ו/או בערוצי התקשורת האחרים. השתתפות במבצע תחשב כהסכמתך לכל תנאי המבצע המפורטים בתקנון הרלוונטי.
 12. מובהר בזאת, כי ההחלטה להשתמש בערוצי התקשורת, והאחריות על תוצאות השימוש בהם הנן עליך בלבד והסוכנות לא תישא בשום אחריות בגין נזק הנובע או הקשור לשימוש בהם, עיכוב בשימוש בהם או אי יכולת להשתמש בהם מכל סיבה שהיא.

ביטול התקשרות/הזמנה

 1. באפשרותך לבטל את תהליך ההתקשרות/ההזמנה במהלך ביצוע הזמנת פוליסת הביטוח ו/או המוצר ו/או השירות על ידי יציאה מההליך במהלכו, בטרם מולאו ואושרו על ידיך פרטי אמצעי התשלום וטרם אישורך את ההזמנה.
 2. לאחר אישור ההזמנה באפשרותך לבטל את הזמנת פוליסת הביטוח ו/או המוצר ו/או השירות שנרכש על ידך בהתאם לכללי הפוליסה הספציפית ו/או המוצר ו/או השירות שרכשת ובכפוף לכל הוראות דין.

הגשת תביעות ביטוח (הפעלת הפוליסה(

באפשרותך להגיש תביעות בגין מקרי ביטוח המכוסים בפוליסות הביטוח שנרכשו על ידך. על מנת להגיש תביעה, יש ליצור קשר עם הסוכנות. מידע נוסף על הגשת תביעות מצוי בעמוד "שאלות ותשובות" תחת קטגוריית "דיווחים ותביעות".

סקרים והצעות

ייתכן שנבקש מידע במסגרת סקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי. המידע שיימסר באמצעות הסקרים ישמש למטרת שיפור השירות או שינויו, מעקב אחר שביעות הרצון מאתרינו או מערוצי התקשורת שלנו וכן שימושים אחרים המותרים על פי כל דין. ככל שתשלח לסוכנות הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום אתר, או בנוגע לשירותים, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של הסוכנות  בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לסוכנות לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

זמינות השירותים וערוצי התקשורת

זמינות ופונקציונאליות השירותים וערוצי התקשורת, תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של הסוכנות או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר, קווי הטלפון ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, הסוכנות לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי השירותים וערוצי התקשורת השונים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי הסוכנות לא תהיה אחראית לאי היכולת של השירותים, לרבות באמצעות האתר לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת הסוכנות (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד') או עקב תקלה או טעות של הסוכנות או מי מטעמה. היה ותידרש תחזוקה לאתר או לשירותים באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה הסוכנות (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

הגבלת אחריות

מחירי וזמינות השירותים הנמכרים באמצעות האתר והמוקד הטלפוני, עשויים להשתנות מעת לעת.

הסוכנות איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אנו רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתנו המוחלט.

על אף המאמץ שעושה הסוכנות לתקף את המידע בכל השירותים ואת תקינות התפעול שלהם, תיתכן תמיד אפשרות שבמידע, בתכנים ובשירותים נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. הסוכנות לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור. בנוסף, הסוכנות לא תהיה אחראית למידע המקושר לאתרי הסוכנות באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך עקב הסתמכותך על המידע המצוי באתרים אלה.

הסוכנות אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את השירותים ואת ערוצי התקשורת השונים או את הגישה אליהם, או בגין ביטול או הפסקת השירותים.

השירותים מסופקים לך "כמות שהם" ("As Is") ולפי זמינותם ("As Available") ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הסוכנות בגין השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. הסוכנות אינה מבטיחה כי השירותים יענו על דרישותיך או כי פעולת השירותים תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, הסוכנות מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. הסוכנות אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש בשירותים. הסוכנות לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש בשירותים, אפילו אם הסוכנות הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

הסוכנות תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר ייגרמו למשתמש, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרה מכוונת של התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של הסוכנות תהיה מוגבלת עד לגובה הסכום ששולם על ידי המשתמש הנפגע בעבור השירות הספציפי אלא אם נקבע בדין מפורשות אחרת ביחס לשירות מסוים.

אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מתנאי השימוש מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש ולעשות שימוש בערוצי התקשורת.

למען הסר ספק מובהר כי אין בתנאי הגבלת האחריות המפורטים בסעיף זה בפרט או בתנאי השימוש בכלל כדי לגרוע מאחריותה של הסוכנות על פי כל דין.

העבודה מול הסוכנות בכל ערוצי התקשורת לרבות קבלת מידע או מענה על שאלות במסגרת זו אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לך. הסוכנות לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים הקיימים או נמסרים לך בערוצי התקשורת. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל אצלך במהלך השימוש בשירותים לבין המידע המצוי במשרדי הסוכנות, יהיה המידע המצוי במשרדי הסוכנות - המידע המחייב.

התחייבויות המשתמש

שימוש בשירותים של הסוכנות מהווה התחייבות שלך שלא לעשות בהם או בתכניהם שימוש שאינו חוקי או שמקדם מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חלה עליך החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:

 1. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בערוצי התקשורת ו/או בשירותים;
 2. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר;
 3. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;
 4. העלולים להפר זכויות של מישהו, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 5. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
 6. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הסכמה מוקדמת מפורשת מראש של הסוכנות;
 7. הכוללים מידע כוזב או מטעה.

הסוכנות אינה אחראית על כל מידע המועלה בערוצי התקשורת על ידך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לערוצי התקשורת כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של הסוכנות מפר את תנאי השימוש.

הנך מתחייב: (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירותים וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להפנות לאתר על-ידי שימוש בלינקים עמוקים  (Deep Linking)או מסגור (Framing); (ג) לא לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ד) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור, לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים באתר ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או בכל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות של מי מהם; (ה) לא לעשות כל שימוש באתר באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או העלול להכפיף את הסוכנות לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או קודי המקור שלו. (ו) לא להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה ו/או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. (ז)

לא להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו. (ח) לא לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכנה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהוא שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד. (ט) לא לעשות שימוש באתר או בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

אתה מתחייב להגן על ולשפות את הסוכנות ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם הפרה של תנאי מתנאי השימוש.

שינויים באתר, הפסקת השירות ותמיכה

על הסוכנות לא חלה כל חובה על פי תנאי שימוש אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האתר.

הסוכנות  תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות, לרבות מבנה השירות, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת אתר קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד הסוכנות. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכת הסוכנות, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שהסוכנות תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הסוכנות בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הסוכנות להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר ו/או בכל אחד מערוצי התקשורת השונים או לבצע בהם שינויים, בכולם או מקצתם.

הסוכנות עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות האתר על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בהם. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר, אנא הודע לנו באמצעות עמוד "צור קשר" באתר https://www.555.co.il/clients/contact_us.html. אין ביכולת הסוכנות להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה.

הגבלת גישה וסיום ההתקשרות

הסוכנות שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לשירותים או לחלקים מהם לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. הסוכנות רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים או אפשרות השימוש בשירותים ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש בשירותים ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לשירותים ו/או לצורך השימוש בהם. 

למען הסר ספק, מובהר כי לשם הפסקת ההתקשרות, עליך לפנות אל חברת הביטוח הרלוונטית, או לשירות הלקוחות שלנו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הסוכנות רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
 2. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בכל ערוץ תקשורת שהוא פרטים שגויים במתכוון.
 3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסוכנות או במי מלקוחותיה או בפעילות התקינה של השירותים.

ביטול פוליסת הביטוח יעשה בהתאם להוראות החוק ותנאי הפוליסה.

לשם סיוע בביטול פוליסת הביטוח באפשרותך לפנות לסוכנות באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטל: 6543*, בדואר אלקטרוני Info@panda-ins.co.il ובפקס 073-3826091.

כשרות להשתמש בשירותים

בכפוף לסעיף העוסק ב-"קטינים", השירותים הניתנים בערוצי התקשורת אינם מיועדים לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי ותושב ישראל.

העושה שימוש במי מערוצי התקשורת הדיגיטאליים מתחייב, בעשותו כן, כי הוא בעלים של כרטיס אשראי ישראלי תקף שהונפק בישראל על יד אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל, וכי הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.

העושה שימוש במי מערוצי התקשורת לצורך קבלת הצעה או רכישה של פוליסת ביטוח לרכב מתחייב, בעשותו כן, כי הינו בעל רישיון נהיגה תקף המוכר במדינת ישראל וכך גם כל נהג שמורשה לנהוג ברכב.

סמכות שיפוט

על תנאי השימוש, תוקפו, פרשנותו, ואכיפתו יחולו דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש תינתן לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

שונות

 1. תנאי שימוש אלו מייצגים את מלוא ההסכמה בנוגע לשירותים של הסוכנות. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
 2. הסוכנות אינה יכולה להתאים את השירות ותנאי השימוש לעיל למדינות זרות ולחוקיהן. אם אינך תושב או אזרח מדינת ישראל, עליך לבדוק אם תנאי שימוש אלה תואמים את חוקי המדינה הזרה החלים עליך. הפרה של דיני המדינה הזרה היא באחריותך בלבד ולסוכנות לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
 3. הסוכנות  תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלו. המשך השימוש שלך באתר ובכל ערוצי התקשורת הנוספים ובשירותים לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.
 4. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד הסוכנות בהפעלת זכות מזכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או הדין לא תחשב לוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שימוש אלו או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.
 5. הסוכנות רשאית להסב תנאי שימוש אלו, כולם או בחלקם, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר תנאי שימוש אלו לצד ג' ללא קבלת אישור הסוכנות מראש ובכתב.
 6. אין בתנאי שימוש אלו כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד להם, ואין תנאי שימוש אלו בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
 7. אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.
 8. הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הגנת הפרטיות, המצוינת בתנאי השימוש זה בכל עת.

יצירת קשר- שירות לקוחות

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו:
פנדה סוכנות לביטוח כללי בע"מ

כתובת:
אפעל 35, פתח-תקווה, ישראל
מוקד שירות לקוחות: 03-5677777
כתובת דוא"ל:   info@panda-ins.co.il

אנו מאחלים לך שימוש מהנה!
לקבלת הצעה

השאירו פרטים לקבלת הצעה:

אנא הזינו שם מלא
אנא הזינו מספר טלפון
אנא הזינו כתובת מייל
אנא הזינו תאריך תקין
אני מסכים לקבל חומרים פרסומיים
קשר אישי, מקצועי וחדשני:
03-5677777

פרטייך נשלחו בהצלחה. נחזור אלייך בהקדם.